Õppetöö

Koolitöö üldeesmärgid

2022/2023. õppeaasta eesmärgid:

● Kooliruumide paindlik kasutus ja ainetundide liikuvuse tagamine.

● Aineühenduste juhtide tõhusam kaasamine õppe- ja kasvatustöö arendusse ja juhtimisse.

● Kooli sümboolika täiustamine ja tõhusam kasutamine.

● Digimentorlusega jätkamine ja kohandamine seoses Chromebookide kasutuselevõtuga.

● Mentorluse kaasajastamine lähtuvalt õppija vajadustest.

● Klassijuhataja rolli mõtestamine ja tõhustamine õppija kujundamisel.

● Kultuurikoja tegevuste sidumine aineühenduste tegevustega.

● Omakoolitunde kasvatamine läbi lapsevanemate kaasamise.

● Koostöö teiste koolidega seoses välispäritolu õpilaste õpetamise ja digipädevuse arendamisega.

● Töötada välja toimiv töövarjutus süsteem karjääriõppe osana.

● Õpilasesinduse rolli tõhustamine koolielu korralduses.

● Omatulu teenimise võimaluste hoidmine ja täiendavate vahendite leidmine.

● Üldtööaja efektiivne kasutamine kooli arendamiseks.

● Aineühenduste süsteemile eelarve mudeli loomiseks võimaluste kaardistamine.

 Õpilaste digipädevuste arendamine ja personaalse õpitee kujundamine kasutades personaalset digivahendit.

 Uus sisserände taustaga õpilaste tõhusam integreerimine õppeprotsessi.

 Karjääriõppe sidumine õpitee planeerimisega.

 Liikuma kutsuva kooli tegevustega jätkamine aktiivse ainetunni osana.

 Õpilaste tõhusam kasutus ürituste korraldamisel (õpilasesindus, kooliraadio, huvitegevus, vaba aja veetmine)

 Koolis kasutatavate õpistrateegiate üle vaatamine ja vajadusel nende uuendamine.

Eksamid ja tasemetööd

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation