Dokumentatsioon

Taotluste vormid

Taotluse vorm: Õppetöölt vabastamise taotlus

Õppetöölt puudumiseks rohkem kui 2 õppepäeva järjest (reis, perekondlikud põhjused, võistlused jne), tuleb esitada allkirjastatud taotlus vähemalt 5 tööpäeva enne aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee või tuues kooli kantseleisse. Taotlusele peavad nõusoleku andma kõik aineõpetajad. 

Koduõppele jäämise sooviga palume pöörduda vastava kooliastme õppealajuhataja poole kirjutades e-aadressile:

I kooliaste (1.-3. klass) – Kerttu Mölder-Jevdokimov kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

II-III kooliaste (4.-9. klass) – Monika Ellakvere oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee 

 

NB! Õpilasele koduõppe rakendamiseks esitab vanem kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse hiljemalt 20. augustiks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates õppeaasta algusest, ning hiljemalt 20. detsembriks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates II poolaasta algusest.

 

Taotluses tuleb näidata vanema soovil koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama.

Otsuse vanema taotlusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu.

 

Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib lapsevanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. Kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti jmt).

 

Kool kontrollib regulaarselt õpitulemuste saavutamist. Koolil on õigus katkestada õppenõukogu otsusega koduõpe, kui kontrolli käigus ilmneb, et õpilasel on individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused saavutamata.

Taotluse vorm: Koolist lahkumise taotlus

Koolist lahkumiseks tuleb esitada allkirjastatud taotlus aadressil sekretar@sydalinna.edu.ee või paberil kantseleisse. Õpilasnimekirjast väljaarvamiseks tuleb tagastada õpikud ja laenutatud raamatud kooli raamatukokku ning õpilaspilet kantseleisse.

Koolist lahkumisel väljastatakse lapsevanema allkirja vastu õpilasraamatusse järgmised dokumendid:

  • ◉ Õpilasraamatu väljavõte (kantseleist)
  • ◉ Hinneteleht ja/või klassitunnistus (klassijuhatajalt)
  • ◉ Tervisekaardi toimetab uude kooli kooliõde

Taotluse vormid:
2.-9. klassi astumise taotlus
 Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm

2.-9. klassi astumiseks palume täita taotlus väljaprindituna või elektrooniliselt, kui olete kohtunud kooli juhtkonnaga ja saanud kinnituse kooli vastuvõtmise kohta.

Avalikud dokumendid

Tallinna Südalinna Kooli kodukord kinnitatud direktori 18.04.2023 käskkirjaga nr 1-2/22.

Lisaks soovitame kõigil õpilastel tutvuda õuealal olevate vahendite kasutamise reeglitega SIIN.

Tallinna Südalinna Kooli põhimäärus

Vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 25.09.2013 määrusega nr 158.

Tallinna Südalinna Kooli arengukava aastateks 2021-2024

kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 25.01.2021 käskkirjaga nr T-7-1/21/32.

Tallinna Südalinna Kooli dokumendiregister asub aadressil http://dhs.tallinn.ee/

Tallinna Südalinna Kooli üldtööplaan 2023-2024

Kinnitatud direktori käskkirjaga 05.10.2023 nr 1-2/37.

2023/2024. õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad on järgmised:

27. november 2023

29. jaanuar 2024

11. märts 2024

06. juuni 2024

18. juuni 2024

29. august 2024

 

 

Toitlustusteenuse osutaja

Tallinna Südalinna Kooli riigihange toitlustusteenuse osutaja leidmiseks

https://riigihanked.riik.ee/register/Home.html

Parimaks pakkujaks osutus Baltic Restaurants Estonia AS, kellega sõlmiti leping.

 

Uus toitlustusteenuse hange 2024 II kvartal.

Piret Hiisjärv – Välishindamine (Harjumaa)

Riikliku- haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeerium – hm@hm.ee

Päästeamet – rescue@rescue.ee

Tööinspektsioon – ti@ti.ee

Terviseamet – info@terviseamet.ee

Põllumajandus- ja Toiduamet – pta@pta.agri.ee

Andmekaitseinspektsioon – info@aki.ee

Keeleamet – info@keeleamet.ee

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet – info@ttja.ee

Keskkonnaamet – info@keskkonnaamet.ee

Haridusamet – haridusamet@tallinnlv.ee

 

Tallinna Südalinna Kooli vastuvõtukord

Vastu võetud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 nr T-7-1/22/5.

Vabade koolikohtade olemasolu kohta saab lisainfot tel. 6180 151 või e-maili aadressidel:

oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee (4.-9. klassi õpilased)
kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee (1.-3. klassi õpilased)

Vaba koolikoha olemasolul toimub esmalt vestlus, millest võtavad osa juhtkonna liikmed, õpilaskandidaat ja lapsevanemad. Kohtumise käigus selgitatakse välja õpilase vajadused õppekeskonna suhtes ja tutvustatakse kooli nõudeid tulevastele koolipere liikmetele. Vajadusel korraldatakse proovipäevi või tehakse tasemeteste põhiainetes.

Ruume renditakse eelnevalt sõlmitud lepingu alusel kasutamiseks koolivälisel ajal (15.00-21.30). Kontaktisik majandusjuhataja Hindrek Oks (telefon 6180 160, e-mail majandus@sydalinna.edu.ee).

Alates 01.09.2023 hakkas Tallinna Haridusameti juhataja 26.04.2023.a käskkirja nr HA-4/25 alusel kehtima uus hinnakiri.

Tallinna Südalinna Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17).

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

◉ avaliku ülesande täitmisel;
◉ juriidilise kohustuse täitmisel;
◉ lepingu täitmisel (nt töölepingud);
◉ nõusoleku alusel (nõusoleku vorm).

Nõusolek on vajalik:

◉ Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
◉ Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Tallinna Südalinna Kool ei jaga isiklikke andmeid kolmandate isikutega v.a juhul kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik on sekretär Anna-Kaisa Kollo (e-post: sekretar@sydalinna.edu.ee), kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist.

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.

Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

◉ vajutate lahtrile „otsing“
◉ seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
◉ seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
◉ lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.
Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Termokaamerate kasutamine

IKÜM art 9 lg 2 p g), PGS §44 ja TTOS § 13 lg 2 alusel kasutab Tallinna Südalinna Kool termokaamerat eesmärgiga kaitsta õpilaste ja õpetajate tervist epideemia leviku tõkestamiseks. Seade töötleb üksnes andmeid selle kohta, et sisenejal on tavapärasest kõrgem temperatuur. Kui seade reageerib, peab siseneja viivitamatult pöörduma kooli tervishoiutöötaja poole.

Meie koolis on #EduInnoLab Liit- ja Virtuaalreaalsuse labor. Projekti kohta saab rohkem lugeda siit.

Virtuaalreaalsust kasutatakse alates 4. klassist ainetundides korraga max 5-6 min. Selle kasutamiseks tuleb lapsevanemal anda kirjalik nõusolek.

Rohkem infot projektijuhilt kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord

Kontaktid

tallinn_logo_rgb_valge-768x233

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation