Õppetöö

Koolitöö üldeesmärgid

2020/2021. õppeaasta eesmärgid:

● Uue arengukava koostamine ja kaitsmine.
● Muutunud õpikäsituse tegevuste jätkamine.
● Aineühenduste koostöö parendamine.

● Olemasolevate ametijuhendite täiustamine ja uute ametijuhendite koostamine.
● Klassijuhatajatekoja coachingu programmiga jätkamine.
● Personali digipädevuste kaardistamine ja koolituskava koostamine.
● Digimentorite süsteemi loomine.

● Koostöö sõpruskoolidega, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine.
● Koostöö teiste koolidega, avatus ja koolikülastuste ning projektide võimaldamine, loodusainete laborivahendite ühiskasutuse projekti jätkamine.
● Lastevanematega seniste koostöövormide ja koolituste jätkamine, välispäritolu õpilaste vanemate suurem kaasamine.
● Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikus osalemine ja selle projekti tegevuskava täitmine.

● Omatulu teenimise võimaluste hoidmine ja täiendavate vahendite leidmine.
● Kooli hoone, ruumide ja õueala heaperemehelik kasutamine ning energia säästmine.
● Üldtööaja efektiivne kasutamine kooli arendamiseks.
● Õueala täiendamine erinevate võimalustega (sh õppeaia loomine).

● Õpilaste digipädevuste arendamine ja personaalse õpitee kujundamine kasutades personaalset digivahendit.
● Uus sisserände taustaga õpilaste integreerimine õppeprotsessi.

Eksamid ja tasemetööd

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation