Koolitöö üldeesmärgid

(muudetud 29.09.2016)

2016/2017 õppeaasta eesmärgid.

I          Eestvedamine ja juhtimine

 • Arengukava koostamine uueks perioodiks 2017-2020
 • Muutunud õpikäsitus rakendamine
 • Sisehindamise vahekokkuvõte ja sisehindamise korra uuendamine

II         Personalijuhtimine

 • Ametijuhendite täiustamine
 • Personali meeskonnatöö tõhustamine, uute õpetajate kaasamine

III       Koostöö huvigruppidega

 • Kooli juubeli tähistamine
 • Koostöö sõpruskoolidega, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine
 • Koostöö TLU ja TLN teiste koolidega MÕK osas
 • Lastevanemate kaasamine kooli tegemistesse ( laiendatud hoolekogu/ vanematekogu)

IV       Ressursside juhtimine

 • Omatulu teenimiseks täiendavate võimaluste leidmine
 • Kooli ruumide heaperemehelik kasutamine ja energia säästmine
 • Üldtööaja efektiivne kasutamine kooli arendamiseks

V         Õppekasvatusprotsess

 • MÕK rakendamine
 • Uute metoodikate rakendamine ( rühmapõhine õpe, õppeainete ülene koostöö, uute õppekeskkondade loomine)
 • Ülekooliliste projektipäevade korraldamine
 • Probleemide (mahajäämus õppetöös, koolikohustuse mittetäitmine) varajane märkamine ja kohene sekkumine